Irodalom tárgyból magyar és világirodalmi korszakok szerint az alábbi jegyzetek találhatók az oldalon:

Magyar irodalmi korszakok

Régi magyar irodalom

A magyar középkor irodalma

Magyar ősköltészet: jellemzői, műfajai, kutatói
A magyar epika legősibb típusai
Középkori magyar irodalom
A magyar egyházi irodalom kezdetei

A magyar reneszánsz irodalma

Janus Pannonius
Búcsú Váradtól (elemzés)
Mikor a táborban megbetegedett (elemzés)
Pannónia dicsérete (elemzés)
Mars istenhez békességért (elemzés)
A narni-i Galeottóhoz (elemzés)
Egy dunántúli mandulafáról (elemzés)
Saját lelkéhez (elemzés)

Balassi Bálint
Balassi Bálint megkomponált versgyűjteménye (ismertető írás)
Hogy Júliára talála, így köszöne neki (elemzés)
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (elemzés)
Darvaknak szól (elemzés)
Júliát hasonlítja a szerelemhez (elemzés)
Kiben az kesergő Celiárul ír (elemzés)
Kiben az Celia szerelméért való gyötrelméről szól hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz (elemzés)
Egy katonaének (elemzés)
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország (elemzés)
Borivóknak való (elemzés)
Széllel tündökleni (elemzés)
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (elemzés)
Adj már csendességet (elemzés)

A reformáció irodalma

A reformáció kora és irodalma (ismertető leírás)

A magyar barokk irodalma

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (elemzés)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (elemzés)

 

Klasszikus magyar irodalom

A magyar felvilágosodás irodalma

Batsányi János
A franciaországi változásokra (elemzés)
A látó (elemzés)
A rab és a madár (elemzés)

Fazekas Mihály
Lúdas Matyi (elemzés, rövid tartalom)
Fazekas Mihály költészete (ismertető írás Fazekas verseiről)
Lúdas Matyi-kvíz (játék diákoknak)

Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc levelezése (ismertető írás)

A reformkor irodalma

báró Eötvös József
A vár és a kunyhó (elemzés)

 

Romantika és népiesség (1849-ig)

Vörösmarty Mihály
Késő vágy (elemzés)
Gondolatok a könyvtárban (elemzés)
Az emberek (elemzés)
Országháza (elemzés)
Emlékkönyvbe (elemzés)
Előszó (elemzés)
A vén cigány (elemzés)

Petőfi Sándor
Petőfi Sándor pályája és művei vázlatosan
Népies helyzetdalok, bordalok, életképek, zsánerképek, idillek:
A borozó (elemzés)
Hortobágyi kocsmárosné (elemzés)
Befordúltam a konyhára (elemzés)
A szerelem, a szerelem (elemzés)
Ez a világ amilyen nagy (elemzés)
A virágnak megtiltani nem lehet (elemzés)
Temetésre szól az ének (elemzés)
Szeget szeggel (elemzés)
A csaplárné a betyárt szerette (elemzés)
Megy a juhász szamáron (elemzés)
Falu végén kurta kocsma (elemzés)
Pató Pál úr (elemzés)
Anyám tyúkja (elemzés)
A négyökrös szekér (elemzés)
Én-versek:
Távolból (elemzés)
Én (elemzés)
Jövendölés (elemzés)
Megúnt rabság (elemzés)
Hazámban (elemzés)
Egy telem Debrecenben (elemzés)
Családversek:
Füstbement terv (elemzés)
Egy estém otthon (elemzés)
István öcsémhez (elemzés)
Szülőimhez (elemzés)
A jó öreg kocsmáros (elemzés)
A vén zászlótartó (elemzés)
Tájversek:
Az alföld (elemzés)
Falun (elemzés)
A csárda romjai (elemzés)
A Tisza (elemzés)
A puszta télen (elemzés)
Kiskunság (elemzés)
Szülőföldemen (elemzés)
Ars poetica jellegű versek:
A természet vadvirága (elemzés)
Képzetem (elemzés)
Dalaim (elemzés)
A XIX. század költői (elemzés)
Felhők-ciklus:
Itt állok a rónaközépen (elemzés)
Episztolák:
Levél Várady Antalhoz (elemzés)
Levél Arany Jánoshoz (elemzés)
Gondolati költemények:
Világosságot! (elemzés)
Létösszegző versek:
Itt benn vagyok a férfikor nyarában (elemzés)
Lélektani versek (magánélet-közszereplés dilemmája):
Miért kísérsz (elemzés)
A hegyek közt (elemzés)
Pacsirtaszót hallok megint (elemzés)
Szerelmes versek:
1. Csapó Etelka (Cipruslombok Etelke sírjáról)
Ha életében (elemzés)
2. Mednyánszky Berta (Szerelem gyöngyei)
Fa leszek, ha… (elemzés)
3. Szendrey Júlia
Költői ábránd volt, mit eddig érzék (elemzés)
Reszket a bokor, mert… (elemzés)
Szeptember végén (elemzés)
Minek nevezzelek (elemzés)
Nem kategorizálható versek:
Itt van az ősz, itt van ujra (elemzés)
Közéleti, hazafias, forradalmi versek:
Honfidal (elemzés)
A magyar nemes (elemzés)
Palota és kunyhó (elemzés)
Magyar vagyok (elemzés)
A kutyák dala és A farkasok dala (elemzés)
A nép (elemzés)
A nép nevében (elemzés)
Az ítélet (elemzés)
Beszél a fákkal a bús őszi szél (elemzés)
Egy gondolat bánt engemet (elemzés)
Okatootáia (elemzés)
A magyar politikusokhoz (elemzés)
Szilveszter éje 1847-ben (elemzés)
Olaszország (elemzés)
1848 (elemzés)
Az országgyűléshez (elemzés)
Nemzeti dal (elemzés)
A szabadsághoz (elemzés)
Föltámadott a tenger (elemzés)
A királyokhoz (elemzés)
Respublika (elemzés)
Újév napján, 1849 (elemzés)
Európa csendes, újra csendes (elemzés)
Szörnyű idő (elemzés)
Verses epikai művek:
A helység kalapácsa (elemzés)
Az apostol (elemzés)

A magyar irodalom 1850-1908 között

Arany János
A rab gólya (elemzés)
Évek, ti még jövendő évek (elemzés)
Letészem a lantot (elemzés)
Ősszel (elemzés)
Kertben (elemzés)
Családi kör (elemzés)
Visszatekintés (elemzés)
A lejtőn (elemzés)
Az örök zsidó (elemzés)
Ágnes asszony (elemzés)
V. László (elemzés)
Szondi két apródja (elemzés)
A walesi bárdok (elemzés)
Zách Klára (elemzés)
Tetemre hívás (elemzés)
Híd-avatás (elemzés)
Tengeri-hántás (elemzés)

Jókai Mór
Az arany ember (elemzés)

Madách Imre
Az ember tragédiája (elemzés)

Mikszáth Kálmán
A Noszty fiú esete Tóth Marival (elemzés)

Modern magyar irodalom

Nyugat-korszak

Móricz Zsigmond
Rokonok (elemzés)
Tragédia (elemzés)
Barbárok (elemzés)

Karinthy Frigyes
Tanár úr kérem (elemzés)

A XX. század közepe

József Attila
Karóval jöttél (elemzés)
Talán eltűnök hirtelen (elemzés)
Ime, hát megleltem hazámat (elemzés)

Radnóti Miklós
Első ecloga (elemzés)

Örkény István
Egyperces novellák (elemzés)

Posztmodern

 

Kortárs magyar irodalom

 

***

Világirodalmi korszakok

Ókor

Szophoklész
Antigoné (elemzés) + A thébai mondakör

Biblia
A példázat műfaja az újszövetségi evangéliumokban és A tékozló fiú története

Középkor

 

Reneszánsz

A reneszánsz kor általános jellemzői, művészete és irodalma
Az angol reneszánsz színház és dráma

Francesco Petrarca
Daloskönyv (ismertető leírás)
Ti szerencsés füvek, boldog virágok… (elemzés)
Magamban, lassan, gondolkodva járom… (elemzés)

Giovanni Boccaccio
Dekameron (elemzés)

William Shakespeare
Rómeó és Júlia (elemzés)
Lear király (elemzés, rövid tartalom)
LXXV. szonett (elemzés)
LII. szonett (elemzés)

 

Barokk

 

Felvilágosodás

Francia klasszicizmus

Jean Racine: Phaedra (elemzés)

Klasszicizmus, szentimentalizmus

Johann Wolfgang von Goethe
Goethe élete és munkássága

 

Romantika

Alexandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin (elemzés)

 

XIX. század (utóromantika, realizmus)

Stendhal: Vörös és fekete (elemzés)
Honoré de Balzac: Goriot apó (elemzés)
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg (elemzés)
Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála (elemzés)
F. M. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (elemzés)

 

XX. század (klasszikus modernség, avantgárd)

Gabriel García Marquez: Száz év magány (elemzés)
Franz Kafka: Az átváltozás (elemzés)
Albert Camus: Közöny (elemzés)

 

Posztmodern

 

***

Kapcsolódó tudományterületek

 

Irodalomelmélet

Az irodalomelmélet mint tudomány keletkezése és mibenléte
Diskurzus és episztémé (Michel Foucault fogalmai)
Thomas Kuhn paradigmaelmélete